2013/07/11

Atotputernicia Dumnezeiască (II)
„Numărul misterelor este mult mai mare decât neînsemnatele firimituri de cunoaştere pe care ştiinţa actuală le-a acumulat despre Univers şi despre întreaga Creaţie.”


Nu săvârşeşte nicicând răul şi nedreptatea
 
Atotputernicia lui DUMNEZEU TATĂL implică faptul că DUMNEZEU poate să facă tot ceea ce El vrea. Totuşi, este necesar să subliniem, pentru unii nerozi care ar putea să speculeze pe marginea acestei Atotputernicii a lui DUMNEZEU, că DUMNEZEU nu poate niciodată să moară, fiind veşnic, că DUMNEZEU nu poată niciodată să păcătuiască, că DUMNEZEU nu împinge nicio creatură a Sa către rău, către viciu sau către săvârşirea fărădelegilor sau a păcatelor, că DUMNEZEU nu poate să mintă şi că El nu poate să se înşele.
Prin urmare, se poate spune că DUMNEZEU este atotputernic şi că nimic din ceea ce El face nu Îl limitează în vreun fel; El nu încetează, nici chiar pentru o fracţiune de secundă să fie atotputernic, să rămână unicul DUMNEZEU, să fie bun, să fie plin de iubire şi să fie cel mai înţelept. Cu toate că DUMNEZEU este atotputernic, El nu poate şi nu va săvârşi niciodată nicio nedreptate, căci puterea de a săvârşi nedreptatea este contrară stării Sale de îndumnezeire şi Atotputerniciei Sale, ce este fără încetare dumnezeiască.
Natura esenţială intimă a lui DUMNEZEU TATĂL, care este infinită şi îmbrăţişează totul, implică imposibilitatea absolută de a comite răul şi trebuie să subliniem că răul care există în această lume nu depinde de Voinţa Sa. Răul care există în această lume este rezultanta acţiunilor rele şi a fărădelegilor sau a alegerilor rele pe care fiinţa umană are întotdeauna libertatea să le realizeze după cum vrea.A ascuns lumea într-o imensă ghicitoare
 
Prin urmare, este absurd să speculăm într-un mod prostesc că DUMNEZEU ar putea să facă rău, că DUMNEZEU ar putea să fie nedrept sau că DUMNEZEU este acela care face să apară răul în această lume. Este însă perfect adevărat că DUMNEZEU TATĂL, cu toate că este atotputernic, Îşi ocultează totuşi existenţa şi realitatea în cadrul jocului pe care îl realizează, în moduri numai de El ştiute, în sfera Creaţiei şi a Manifestării Sale pline de mistere. Ocultarea sau ascunderea pe care DUMNEZEU TATĂL o realizează, fiind şi rămânând totodată în veşnicie atotputernic, este o realitate evidentă pentru cei înţelepţi.
În felul acesta DUMNEZEU a conceput întreaga Manifestare – ca pe o imensă ghicitoare în care creatura are la dispoziţie în permanenţă tot ceea ce îi trebuie pentru a dezlega, aşa cum ea poate şi crede de cuviinţă, tâlcurile enigmatice ale acestei Creaţii care totodată este trupul lui DUMNEZEU şi în care DUMNEZEU cel atotputernic se ascunde în permanenţă şi se revelează numai acelora care sunt pregătiţi şi deschişi în totalitate să Îl cunoască şi să Îl iubească.
Este evident că dacă DUMNEZEU ar vrea, dată fiind Atotputernicia Sa, El ar putea să Îşi facă cunoscută prezenţa şi realitatea în miliarde de moduri, care ar elimina fulgerător şi pentru totdeauna îndoielile, speculaţiile şi fantasmagoriile sărmanilor sceptici superficiali şi ignoranţi care sunt convinşi că El nu există.


Perfecţiune absolută şi înţelepciune deplină
 
Mai mult decât atât, este esenţial să reţinem că, la ora actuală, chiar pe planeta Pământ există milioane de mistere, există o mulţime de taine şi de aspecte năucitoare pe care nici ştiinţa actuală materialistă, nici savanţii obtuzi sau sceptici, nici ştiinţa viitoare nu vor fi capabili să le explice. Numărul misterelor este mult mai mare decât neînsemnatele firimituri de cunoaştere pe care ştiinţa actuală le-a acumulat despre Univers şi despre întreaga Creaţie.
Dincolo de aparenţe, este evident pentru cei înţelepţi, pentru sfinţi şi pentru yoghinii avansaţi că DUMNEZEU a ales ca în cadrul acestui ciclu al Manifestării Sale, acesta să fie jocul Său iluzoriu, în care El se ascunde, cu toate că este atotputernic, omniscient şi omniprezent. A specula într-un mod cretin, considerând că Atotputernicia lui DUMNEZEU este limitată de Bunătatea Sa sau de Voinţa Sa, ar implica să Îi negăm totodată lui DUMNEZEU perfecţiunea dumnezeiască pe care o are.
Potrivit acestei perfecţiuni absolute şi înţelepciunii Sale totale este firesc să ne dăm seama că DUMNEZEU nu poate, de fapt, să facă decât ceea ce a făcut deja sau că El nu ar putea să facă această lume şi întregul Univers mai bune decât sunt acum. Iisus Hristos nu a păcătuit şi nici nu a vrut să păcătuiască; El nu avea de ce să vrea asta, datorită faptului că atinsese starea de îndumnezeire şi de înţelepciune pe care o conferă descoperirea Adevărului Ultim Divin.
Dată fiind Atotputernicia lui DUMNEZEU, ordinea prezentă ce există în această Manifestare poate întotdeauna să fie suspendată printr-o intervenţie divină şi aceasta evidenţiază totodată realitatea evidentă a miracolului dumnezeiesc. Existenţa miracolelor dumnezeieşti pe această planetă dovedeşte totodată cu prisosinţă că DUMNEZEU există, dacă avem în vedere că toate eforturile oamenilor de ştiinţă nu pot să elucideze realitatea misterioasă a miracolelor dumnezeieşti care au existat, există şi vor exista pe această planetă.Voinţa Sa se conformează naturii Sale
 
Dacă am considera prin reducere la absurd că, dată fiind Atoputernicia Sa, DUMNEZEU ar putea să mintă, ar putea să înşele şi ar putea să le ceară fiinţelor umane să Îl urască sau să se revolte împotriva Lui, atunci această lume şi-ar pierde totodată Ordinea divină, şi-ar pierde rostul, iar înţelepciunea lui DUMNEZEU nu ar mai avea niciun sens.
Aşadar este esenţial să reţinem că, deşi Domnul DUMNEZEU este Stăpânul a toate care sunt, al tuturor făpturilor şi al tuturor lucrurilor şi cu toate că Atotputernicia Sa este absolută, aceasta nu implică posibilitatea ca El să facă chiar orice. Omnipotenţa este un atribut exclusiv al naturii dumnezeieşti, este o trăsătură esenţială a perfecţiunii lui DUMNEZEU. Biblia arată în termeni precişi că DUMNEZEU este atotputernic, de aceea DUMNEZEU este numit „Cel Atotputernic“.
DUMNEZEU poate totul, iar puterea Lui întrece orice închipuire omenească. Pentru El totul este posibil, dar aceasta nu implică faptul că DUMNEZEU este capabil să facă răul sau să facă nu contează ce în contradicţie cu înţelepciunea, iubirea şi frumuseţea misterioasă a naturii Sale nemuritoare. Nemărginita putere a lui DUMNEZEU s-a manifestat prin facerea Lumii şi prin susţinerea Universului, prin miracolele şi minunile pe care le-a săvârşit, prin opera tainică de răscumpărare a omenirii, prin aducerea către El a păcătoşilor, prin materializarea planurilor Sale sublime, măreţe, pline de înţelepciune, ce vizează transformarea umanităţii, prin atingerea, la un moment dat, a stării de îndumnezeire de către toate fiinţele umane.
Dat fiind faptul că Voinţa Sa se conformează naturii Sale pline de înţelepciune, pline de iubire, pline de armonie, pline de bunătate, DUMNEZEU poate face tot ceea ce se află în armonie cu perfecţiunea Sa. Anumite acţiuni sau anumite manifestări sunt incompatibile cu natura Sa dumnezeiască şi ele se află în contradicţie cu atributele Sale. Astfel, spre exemplu, DUMNEZEU nu poate privi nelegiuirile sau păcatele dintr-un punct de vedere care le-ar accepta şi le-ar considera ca fiind juste. Izvor de mângâiere şi speranţă
 
DUMNEZEU nu se poate tăgădui pe Sine Însuşi, DUMNEZEU nu poate să mintă, DUMNEZEU nu poate fi ispitit şi nici nu ispiteşte vreodată pe nimeni. Atotputernicia Sa include totodată posibilitatea de a-Şi impune în mod deliberat anumite limite până la punctul când, spre exemplu, DUMNEZEU înzestrează creaturile Sale conştiente cu o voinţă liberă, când El permite pătrunderea păcatului în Univers, când El se abţine să intervină spre a mântui pe cineva cu forţa sau când respectă legile pe care El Însuşi le-a stabilit în prealabil în întregul Univers (în Macrocosmos).
Tocmai de aceea, DUMNEZEU acţionează în mod frecvent folosind o mulţime de mijloace „obişnuite”, cum ar fi, spre exemplu, vindecarea pe cale naturală a unei boli, cu toate că ar putea să Îşi demonstreze Atotputernicia – aşa cum o face uneori – dacă El vrea aceasta. Întotdeauna, cel care crede cu tărie în DUMNEZEU este invitat să îşi pună toată încrederea în El în orice situaţie şi să se bazeze pe puterea creatoare, ocrotitoare, plină de înţelepciune şi providenţială a lui DUMNEZEU.
Fiinţa umană găseşte în Atotputernicia lui DUMNEZEU un izvor de mângâiere şi de speranţă atunci când Îl descoperă pe DUMNEZEU TATĂL. Pentru cel necredincios, pentru cel sceptic, dimpotrivă, un DUMNEZEU atât de puternic constituie întotdeauna o ameninţare şi o sursă de teamă. Până şi demonii tremură, deoarece ei ştiu că în realitate DUMNEZEU are o putere imensă asupra lor.
Dacă DUMNEZEU ar vrea, ar putea face ca într-o fracţiune de secundă toţi aceşti demoni să fie distruşi pentru totdeauna, fără a mai rămâne nimic din ei. DUMNEZEU alege, însă, să îi lase să acţioneze aşa cum ei vor, pentru a-i tenta pe toţi aceia care trebuie confruntaţi cu astfel de încercări, pentru a fi supuşi la un anumit examen care va decide în final dacă ei pot să treacă de anumite etape, evidenţiindu-şi în felul acesta transformarea lăuntrică.
Descoperim în noi realitatea Sa enigmatică
 
Atunci când Atotputernicia lui DUMNEZEU este invocată în fiinţa noastră cu umilinţă şi cu credinţă deplină, devine cu putinţă să descoperim că aceasta este o realitate ce ni se dezvăluie în mod gradat, direct proporţional cu eforturile pe care le vom face atunci când vom realiza cu umilinţă şi cu credinţă deplină această Metodă Supremă şi Eficientă.
Prin intermediul gramului de practică, vom avea totodată posibilitatea să ne convingem, datorită unor trăiri indescriptibile, că Atotputernicia lui DUMNEZEU există şi, atunci când este invocată, se manifestă în fiinţa noastră, unde generează transformări profunde şi totodată ea poate fi direcţionată în vederea ţelului pe care îl urmărim prin realizarea la unison a Metodei Supreme şi Eficiente.
Aşa cum veţi avea ocazia să observaţi, în prima etapă, pe măsură ce veţi realiza această Metodă Supremă şi Eficientă, veţi descoperi că Atotputernicia lui DUMNEZEU TATĂL, ce va fi invocată în Universul vostru lăuntric, se va manifesta la început ca un complex simultan de energii sublime, dumnezeieşti, care vă vor permite să descoperiţi, prin intermediul anumitor trăiri şi efecte uluitoare, realitatea enigmatică a Atotputerniciei lui DUMNEZEU TATĂL. 
 Autor: profesor yoga Gregorian Bivolaru
Material preluat de pe site-ul http://www.yogaesoteric.net

2013/07/05

Atotputernicia Dumnezeiască
„Numărul misterelor este mult mai mare decât neînsemnatele firimituri de cunoaştere pe care ştiinţa actuală le-a acumulat despre Univers şi despre întreaga Creaţie.”

Atotputernicia este un atribut al lui Dumnezeu, prin intermediul căruia El se face cunoscut oamenilor. De pildă, tradiţia biblică se bazează pe amintirea Atotputerniciei lui Dumnezeu. Pretutindeni unde El se manifestă, poate să-i salveze şi să-i protejeze pe aleşii Săi şi face pentru ei tot ceea ce El vrea.
Pentru fiinţa umană limitată, superficială şi ignorantă este dificil să intuiască sau să conceapă că, tocmai datorită faptului de a fi fost creat, încă de la începuturi, după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, fiecare om poate să invoce şi să ceară manifestarea prin fiinţa sa a Atotputerniciei lui Dumnezeu Tatăl. Acesta este totodată un atribut esenţial al lui Dumnezeu, ce face cu putinţă pentru noi să Îl cunoaştem. În lumina fundamentalei legi divine „cere şi ţi se va da, caută şi vei găsi, bate şi ţi se va deschide”, este cu putinţă pentru fiecare dintre noi să invocăm cu umilinţă şi totodată cu o credinţă deplină realitatea tainică a Atotputerniciei lui Dumnezeu, iar aşa devine posibil să realizăm, prin intermediul ajutorului tainic ce ne vine de la Dumnezeu Tatăl, tot ceea ce este bun, frumos, adevărat şi plăcut Lui.


 
În veşnicie binevoitoare şi plină de iubire

Când cerem cu umilinţă şi cu o credinţă deplină, invocând totodată manifestarea în fiinţa noastră a Atotputerniciei dumnezeieşti (datorită făgăduinţei şi legământului divin fundamental că atunci când cerem, ni se va da), devine implicit cu putinţă ca prin fiinţa noastră, ce se transformă atunci într-un tainic canal divin, să se manifeste Atotputernicia dumnezeiască, prin intermediul căreia poate fi înfăptuit binele pe care i-L cerem lui Dumnezeu, aspirând la unison ca prin fiinţa noastră să se realizeze doar Voia Sa atotputernică, ce este o tainică energie.
În felul acesta devine posibil să invocăm în noi, cu umilinţă şi cu o credinţă deplină, atât manifestarea tainică a Atotputerniciei divine, cât şi energia enigmatică a Graţiei lui Dumnezeu şi energia misterioasă a Voinţei Sale omnipotente.
Ştiind asta, nu trebuie să ezităm, atunci când realizăm Metoda Supremă şi Eficientă, să cerem cu umilinţă şi cu o credinţă deplină ca realitatea tainică a Atotputerniciei dumnezeieşti să fie invocată şi apoi direcţionată, în strânsă legătură cu aspiraţia noastră sinceră de a proteja planeta Pământ şi întreaga umanitate de catastrofa care ar putea să apară în viitorul apropiat, datorită acumulării păcatelor şi a fărădelegilor care ne expun să merităm pedeapsa dumnezeiască.
Asta ne aşteaptă în viitorul apropiat, dacă prin eforturile noastre adecvate şi susţinute nu vom reuşi să ispăşim pedeapsa divină pe care o merităm datorită fărădelegilor şi păcatelor ce s-au acumulat cu timpul în sfera acestei planete.
Este important să ne dăm seama că doar Dumnezeu Tatăl manifestă în permanenţă, în veşnicie, o Atotputernicie deplină şi fără egal. Dat fiind faptul că noi, oamenii, am fost creaţi după chipul şi asemănarea Sa, devine însă cu putinţă să invocăm în fiinţa noastră realitatea acestei Atoputernicii, spre a reuşi, cu ajutorul ce ne vine de la Dumnezeu Tatăl şi prin intermediul Atotputerniciei Sale, să ispăşim prin eforturi adecvate pedeapsa dumnezeiască binemeritată care ne aşteaptă în viitorul apropiat, datorită fărădelegilor şi păcatelor acumulate de omenire.
Dacă avem o credinţă puternică şi deplină în Dumnezeu, devine cu putinţă să invocăm cu umilinţă Atotputernicia dumnezeiască şi, în felul acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu să reuşim să ispăşim într-un mod spiritual pedeapsa dumnezeiască pe care o merităm datorită fărădelegilor şi păcatelor care s-au acumulat în sfera acestei planete în decursul timpului.
Prin intermediul Atotputerniciei dumnezeieşti a fost manifestată întreaga Creaţie şi prin intermediul aceleiaşi Atotputernicii este posibilă alegerea şi chiar victoria noastră. Această Atotputernicie universală şi fără egal a lui Dumnezeu este liberă. Datorită Atotputernciei Sale, Dumnezeu face tot ceea ce El vrea. Totuşi, este esenţial să reţinem că această Atotputernicie a lui Dumnezeu este în veşnicie binevoitoare şi plină de iubire. 

Domnia Sa este supremă, totală şi fără egal

Prin Atotputernicia Sa, Dumnezeu acţionează atât în cadrul temporal al istoriei, cât şi în veşnicie; Lui îi este în permanenţă cu putinţă să domine astrele şi toate forţele văzute şi nevăzute ale întregului Univers. Forţa dumnezeiască se prezintă ca o putere divină liberă ce domină în permanenţă totul şi susţine totodată întregul Univers.
Nenumărate texte ale înţelepciunii, dar şi anumite texte religioase proclamă stăpânirea şi domnia absolută a lui Dumnezeu asupra a tot ceea ce există, asupra a tot ceea ce este vizibil şi invizibil. Iată un fragment dintr-un astfel de text: „Doamne Dumnezeule, Tu care eşti împăratul atotputernic al acestui Univers, totul se află în puterea Ta şi nu există nimeni care să Te înfrunte... Tu eşti cel care ai făcut cerul, Soarele, planetele şi Pământul.”
 Această Atoputernicie dumnezeiască este salvatoare, prin ea Dumnezeu creează totul, menţine totul şi distruge, dacă El vrea, totul. Nimic nu-i scapă vreodată. Pentru Dumnezeu nimic nu este imposibil, datorită Atotputerniciei Sale. Unul dintre numele lui Dumnezeu este chiar Atotputernicul. Dată fiind Atotputernicia Sa, Dumnezeu este unic, El este Tatăl tuturor popoarelor, al Universului şi al întregii lumi. Domnia Sa asupra întregului Univers este supremă, totală şi fără egal.
Prin intermediul Atotputerniciei lui Dumnezeu, tot ceea ce există ca posibilitate devine realizabil. Lumea şi întregul Univers sunt rodul Atotputerniciei lui Dumnezeu. Graţie Atotputerniciei Sale veşnice şi fără egal, Dumnezeu susţine în permanenţă totul. Totodată, Dumnezeu îmbrăţişează toate câte sunt, fără încetare. Lui nu Îi scapă nimic, nimic nu se află în afara Sa. El îmbrăţişează totul chiar şi atunci când fiinţele conştiente nu sunt capabile să Îl simtă, să Îl descopere şi să Îl îmbrăţişeze cu iubire.

 

Existenţa Sa dincolo de îndoială sau iluzie

Datorită Atoputerniciei Sale, Dumnezeu susţine toate care sunt în Fiinţa Sa, ce îmbrăţişează fără încetare totul. Atunci când suntem pregătiţi să ne deschidem pe deplin, aşa cum se cuvine către El, Dumnezeu ni se revelează şi ne face să-I descoperim Atotputernicia, Omniscienţa şi Omnipotenţa. Dincolo de aparenţe, dincolo de convingerile sărmanelor fiinţe umane ignorante şi superficiale, sunt o mulţime de dovezi că Dumnezeu există. Nimeni nu a reuşit şi nici nu va reuşi vreodată să dovedească, oricâte teorii ar inventa, că Dumnezeu nu există.
La întrebarea neghioabă pe care şi-o pun cei smintiţi şi proşti: „Cine L-a făcut pe Dumnezeu?!” există un răspuns evident şi copleşitor, care ni se revelează într-un mod intuitiv doar atunci când descoperim realitatea atotcuprinzătoare, infinită, veşnică, omniscientă, omnipotentă şi omniprezentă a lui Dumnezeu Tatăl.
În felul acesta avem în permanenţă acces la zeci de mii de dovezi simultane că Dumnezeu există, că El este atotputernic, că El este iubire şi astfel dispare pentru totdeauna întrebarea neghioabă: „Cine L-a făcut pe Dumnezeu?!”, deoarece descoperirea realităţii Sale grandioase şi copleşitoare elimină implicit o asemenea interogaţie neghioabă, prin însăşi revelarea existenţei lui Dumnezeu, existenţă care se situează dincolo de orice îndoială sau iluzie.


 

 El se dezvăluie când merităm

Metoda Supremă şi Eficientă va contribui din plin, prin intermediul gramului de practică, la revelarea într-un mod indescriptibil, dar totuşi profund şi copleşitor a realităţii enigmatice a lui Dumnezeu Tatăl, care este veşnic. Pentru aceasta, trebuie să îndrăznim să realizăm aşa cum ni se cere această metodă simplă, care ne va ajuta totodată să descoperim că Atotputernicia lui Dumnezeu există, că poate fi invocată şi devine cu putinţă să se manifeste, mai ales în acele clipe în care fiinţa noastră devine un tainic canal divin.
Dincolo de toate acestea, mărturisim cu umilinţă că noi simţim prezenţa şi realitatea misterioasă a lui Dumnezeu Tatăl şi aducem o sinceră mărturie că ea există şi este accesibilă pentru toţi aceia care vor îndrăzni să realizeze Metoda Supremă şi Eficientă. Pentru aceasta este însă necesar să daţi dovadă de răbdare şi să fiţi atenţi, pentru că aşa cum se spune, „căile lui Dumnezeu sunt, multe dintre ele, nepătrunse, iar altele sunt pline de taine”.
De aceea, vă sugerăm să realizaţi la început cu perseverenţă, cu credinţă deplină şi cu umilinţă Metoda Supremă şi Eficientă şi nu veţi întârzia, după un anumit interval de timp, să descoperiţi că Dumnezeu vi se dezvăluie în mod gradat prin intermediul Atotputerniciei Sale.
Nu vă aşteptaţi însă ca toate acestea să se petreacă atunci când vreţi voi, căci toate acestea se vor petrece atunci când veţi fi cu adevărat pregătiţi, căci numai atunci Dumnezeu vi se va dezvălui, de îndată ce veţi merita ca El să vi se reveleze, făcându-Şi cunoscută prezenţa Sa misterioasă, atât în fiinţa voastră, cât şi în jurul vostru.Autor:  profesor yoga Gregorian Bivolaru
Material preluat de pe site-ul http://www.yogaesoteric.net